Dmitriy Zaporozhets

Software developer, CTO at GitLab