Dmitriy Zaporozhets

Software developer, GitLab co-founder